EkoUniverzita

Snažíme sa o rozvíjanie modelu EkoUniverzity a aplikovanie jeho vybraných nástrojov do fungovania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. EkoUniverzita je univerzita, ktorá svojím fungovaním, organizáciou a aktivitami znižuje negatívne dopady na životné prostredie a vychováva mladých ľudí s vyšším stupňom environmentálneho povedomia.

Jedným z nástrojov je rozšírenie separovaného zberu na internáty a rektorát UMB a zvyšovanie environmentálneho povedomia prostredníctvom organizovania vzdelávacích, osvetových a kultúrnych podujatí (Flash mob, divadelné predstavenie, konferencia, workshop, film, Deň Zeme, EkoFoto, Zelený Maskot, esejová súťaž).

Témy vzdelávania pre vysokoškolákov sú:

  • prečo je dôležitá ochrana životného prostredia?
  • téma voda: hrozby priemyslu a obchodu, znečisťovanie vodných tokov, plusy a mínusy vodných elektrární, opatrenia vodného manažmentu
  • téma les: plusy a mínusy lykožrútov, kolobeh života v lese
  • environmentálna etika

Viac o modely EkoUniverzity sa dočítate TU.